Protocol camerabewaking bedrijventerreinen Oirschot

Datum: 1 november 2023

1. Inleiding:

Dit protocol geeft een beschrijving van de afspraken over de camerabewaking op de bedrijventerreinen De Stad en De Scheper in Oirschot. Het camerasysteem is eigendom van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen, SBBO.
Dit protocol is opgesteld met het doel om de privacy van de bezoekers op de terreinen en de locaties in Oirschot te waarborgen.

Er zijn verantwoordelijken aangesteld om de beelden uit te lezen en door middel van dit protocol wordt voldaan aan de aspecten van de privacywetgeving in lijn met de regeling in AVG-2018.

2. Wetgeving en verantwoordelijkheden

De opslag en het uitlezen van de beeldopnamen is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de verder te noemen AVG wet en de Gemeentewet. De bewakingscamera’s zijn geplaatst in Oirschot ten behoeve van de bescherming van personen, gebouwen eigendommen en goederen. Dit ook vanuit het begrip Oirschot Veilig. Mede vanuit het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Met de duidelijk zichtbare camerabewaking kan bij incidenten een veroorzaker van problemen mogelijk worden getraceerd. In dit geval van opslag en uitlezen van beeldopnamen op het bedrijventerrein is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Het gaat hier om privacywetgeving. Bevoegd gezag ligt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er is geen sprake van cameratoezicht met betrekking tot de handhaving van de openbare orde (zoals dit het geval is in het centrum en de uitgaansgebieden).

Dat wil zeggen dat de gemeentewet niet van toepassing is. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de vastgelegde beelden. De Stichting SBBO is hiervoor verantwoordelijk. Op veel bedrijventerreinen heeft men uit fatsoen een melding gemaakt bij het CBP en de burgermeester van de desbetreffende gemeente. Noodzakelijk is dit echter niet, mits het systeem voldoet aan de eisen van het vrijstellingsbesluit. Daar het systeem op De Stad en De Scheper voldoet aan die eisen is een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) noodzakelijk.

3. Opzet systeem

Het camerasysteem Op bedrijventerreinen De Stad en De Scheper bestaat uit 46 camera’s, verspreid over de genoemde terreinen en de locaties, deze zijn in overleg met het bestuur van SBBO vastgesteld.

Uitbreiding van het aantal masten alsmede eventuele aansluiting van camerasystemen van ondernemers op De Stad en De Scheper zijn diverse opties voor de toekomst. Door middel van een Wifi-Straalverbinding worden de camera’s gekoppeld. De beelden worden op een 2 centrale servers opgeslagen.

De software op de server monitort de camera’s en andere TCP/IP componenten op uitval/ defect en afwijkingen in het systeem worden gedetecteerd.

Er is gekozen voor voldoende opslagcapaciteit om beelden vast te leggen voor circa 30 dagen. Na 30 dagen worden de eerst opgenomen beelden automatisch gewist en blijft het systeem circulair opnemen. Via een overeenkomst met Green Choice is de toelevering van elektrische energie geregeld. De kosten worden één maal per jaar afgerekend op basis van maandelijkse voorschotten.

4. Wie kijkt de beelden uit?

Onder coördinatie en verantwoordelijkheid van het bestuur van SBBO in Oirschot worden de beelden na incidenten bekeken door een bevoegde medewerker van Promeon Security in Oirschot of het bestuur van SBBO. Aan het bestuur wordt volgens instructie via het logboek gerapporteerd omtrent de opgevraagde beelden. Het bestuur heeft twee personen/leden aangesteld. In overleg met deze personen/leden worden de beelden ter beschikking gesteld aan de Politie na vordering.

Jaarlijks wordt het gehele systeem en de organisatie door het bestuur van SBBO geevalueerd tezamen met het KVO-team.

5. Rechten deelnemende ondernemers

Voor de ondernemers en belanghebbenden in Oirschot worden de beelden na een bij hen plaatsgevonden incident volgens de vastgestelde procedures, op verzoek, na aangifte en politie vordering binnen 12 uur uitgekeken. Dit geldt alleen indien er sprake is van een zogenaamde heterdaad situatie en/of er sprake is van een zeer ernstig feit.

Bij melding van incidenten, die al enige tijd eerder hebben plaatsgevonden, worden de beelden bij de eerstvolgende gelegenheid op de volgende werkdag veiliggesteld. In geval er na een incident bruikbaar beeldmateriaal beschikbaar is zal dit volgens instructie na vordering aan het bevoegd gezag beschikbaar worden gesteld.

6. Verzoek opsporingsinstanties

Indien een bevoegd ambtenaar van een opsporingsinstantie of een officier van justitie een verzoek doet voor de beschikbaarstelling van beeldmateriaal worden de verantwoordelijke bestuursleden hiervan op de hoogte gesteld. Door SBBO zal conform de geldende wettelijke bepalingen en opgemaakte instructies, volledige medewerking worden verleend.

Het bestuur van SBBO is op de hoogte van het project Camera in Beeld bij de Politie en meldt de camera’s aan.

7. Inzage beeldmateriaal en verstrekken ervan aan derden

Gelet op de bescherming van de privacy gelden er beperkingen voor het inzagerecht. Na aangifte heeft een betrokkene de mogelijkheid slechts inzage in de opgenomen beelden van zijn eigen bedrijf, persoon c.q. eigen voertuig indien er sprake is van een zwaarwegend belang en dit slechts na aangifte.
De persoon die het beeldmateriaal ontvangt, tekent voor ontvangst en integer gebruik hiervan. Het bestuur van SBBO kan/zal voor een aanvraag kosten in rekening brengen bij de aanvrager.

8. Randvoorwaarden camerabewaking

De camera’s bewaken de meest kritische punten van de terreinen. Echter kan niet worden vermeden dat gedeelten van de openbare weg worden gefilmd. Om de privacy te waarborgen heeft de SBBO bij de realisatie belangrijke randvoorwaarden in ogenschouw genomen. Het camerasysteem is duidelijk herkenbaar en zichtbaar geplaatst. Met bebording is aangegeven dat het bedrijventerrein is voorzien van camerabewaking. De camerabewaking draagt bij aan een pakket van maatregelen. Immers: veel ondernemers hebben zich beveiligd door middel van een hekwerk een alarmsysteem, toegangscontrole, camerasystemen en eventuele ander elektronische en bouwkundige maatregelen. Daarnaast is er (video) surveillance en is SBBO met collectieve preventie en veiligheid zeer actief op de bedrijventerreinen en de locaties. Onregelmatigheden kunnen hierdoor vroegtijdig worden geconstateerd. De camerabeveiliging levert een directe aanvulling op het huidige pakket maatregelen, ook te vinden in het plan van aanpak SBBO Oirschot Veilig Keurmerk Veilig Ondernemen.

9. Aansprakelijkheid

SBBO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kwesties die buiten haar macht liggen. Indien gedragingen of tekortkomingen niet aan SBBO kunnen worden toegerekend, kan de daaruit voortvloeiende schade ook niet op SBBO worden verhaald. SBBO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet beschikbaar zijn van camerabeelden. Beschikbare camerabeelden worden niet 24 aansluitende uren per dag bekeken. Dit geldt ook voor de momenten dat er geen beelden geleverd kunnen worden door uitval van camera’s of elektriciteit storing.

10. Contact

Vragen en opmerkingen of verzoeken om inzage en het verstrekken van beeldmateriaal kan via de klachtencommissie SBBO, info@oirschotveilig.nl

11. Bijlagen

Dit protocol kent diverse bijlagen op gebied van o.a. werkinstructie Politie en Camera in Beeld, instructies milieuovertredingen, ondermijning Gemeente Handhaving, Leden en belanghebbenden, instructies i.v.m. uitlezen camerabeelden en doorbelasten kosten aan niet leden en vorderingen Officier van Justitie, verklaringen van/voor verzekeringen, geheimhouding aangestelde personen, commissie, uitlezen beelden, enz.

12. Ondertekening

Het protocol is besproken met de leden van de werkgroep SBBO en KVO Oirschot Veilig. Na akkoordbevinding vastgesteld en ondertekend door het bestuur van SBBO, 1 september 2023

Voorzitter
M.C.H. Dekkers

Penningmeester
P.H. Meeuwis